Κοστολόγηση Υπηρεσιών

Ενδεικτική τιμή επίσκεψης
(ιατρική εξέταση & συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων): 40 ευρώ

Ενδεικτικές τιμές τεστ:
Skin prick test: 3 ευρώ το 1 (συνήθης σειρά 30-50 τεστ)
Patch test: 5 ευρώ το 1 (συνήθης σειρά 20-30 τεστ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου